Code of Conduct (EN)
Code of Conduct (DE)

Business Partner Code of Conduct (EN)
Business Partner Code of Conduct (DE)

Approach to Tax

Data Privacy Policy for Business Partners (EN)
Datenschutzerklärung für Vertragspartner (DE)

Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat (DE)